Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1. WebStage: het bedrijf waarmee een natuurlijk persoon of rechtspersoon een overeenkomst heeft gesloten, hierna te noemen WebStage.
1.2. Klant: natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie WebStage een overeenkomst heeft gesloten.
1.3. Overeenkomst: schriftelijk of per e-mail vastgelegde wederzijdse aanvaarding van de levering van één of meerdere producten en/of diensten van WebStage.

2. Toepasselijkheid

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met WebStage.
2.2. Algemene voorwaarden van de klant c.q. derden zijn voor WebStage niet bindend en niet van toepassing.

3. Offertes
3.1. Een aanbieding of offerte gedaan door WebStage heeft een geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen, tenzij anders vermeld.
3.2. Alle offertes en prijsopgaven die door WebStage zijn gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door WebStage schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. WebStage zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de klant bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal WebStage de klant op de hoogte houden gedurende de voortgang van de werkzaamheden.
4.2. De klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door WebStage mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
4.3. WebStage heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
4.4. WebStage kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens WebStage niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5. Levering en leveringstijd
5.1. De termijn van levering zal zeven dagen na aanlevering van alle benodigde bestanden bedragen, tenzij anders vermeld. De werkelijke termijn van levering kan afwijken van de vooraf afgesproken termijn van levering.
5.2. Bij dreigende overschrijding van de overeengekomen levertijd zal de klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht door WebStage. Bij excessieve overschrijving van de levertijd kan door de klant worden besloten tot ontbinding van de overeenkomst.
5.3. Voordat het product of de dienst openbaar wordt gemaakt, krijgt de klant de gelegenheid om het resultaat te controleren en goed te keuren. Hierna is de klant gerechtigd wijzigingen door te geven gedurende zeven dagen.

6. Overmacht
6.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
6.2. WebStage is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

7. Prijzen
7.1. Alle overeengekomen prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en conform de in artikel 7.2 en 7.3 genoemde prijslijsten, tenzij anders vermeld.
7.2. WebStage hanteert een standaard prijslijst voor de eenmalige implementatie kosten voor de verschillende producten en diensten voor het eerste jaar:


Product

Prijs            Toelichting
Standaard website € 250,-    Een statische website
Standaard website + CMS € 450,-    Een dynamische website
Standaard website + CMS + webshop € 750,-    Een dynamische website met webwinkel functionaliteit


7.3. WebStage hanteert naast de in artikel 7.2 genoemde prijslijst ook een standaard prijslijst met maandelijkse kosten, voor onder andere webhosting, domeinnaam, e-mailservice en of gebruikerslicenties voor het content management systeem, voor de verschillende producten en diensten. Deze maandelijkse kosten worden pas na het eerste jaar in rekening gebracht:


Product

Prijs per maand
Standaard website € 12,00
Standaard website + CMS € 15,00
Standaard website + CMS + webshop € 20,00


7.4. Indien de klant wijzigingen wilt laten doorvoeren aan de door WebStage geleverde producten en of diensten wordt hiervoor een uurtarief van € 50,- gehanteerd.
7.5. De door WebStage geleverde producten kunnen door de klant afgekocht worden door een nader over een te komen bedrag. Hierna door WebStage verkochte producten zullen niet meer gelijk zijn aan het door de klant afgekochte product. Door WebStage reeds uitgegeven exemplaren van hetzelfde product zullen het bestaansrecht behouden.

8. Betaling
8.1. De betalingsverplichting van de klant begint op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Zoals beschreven in artikel 7 bestaat deze betalingsverplichting uit eenmalige kosten voor het eerste jaar, en maandelijkse kosten na het eerste jaar.
8.2. WebStage stuurt de klant een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
8.3. De verschuldigde kosten voor het eerste jaar worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Niet eerder dan dat de verschuldigde kosten zijn ontvangen door WebStage zullen de diensten en producten geleverd worden. De verschuldigde kosten na het eerste jaar zullen maandelijks automatisch geïncasseerd worden rond de eerste dag van de maand.
8.4. Betalingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Als na deze termijn door WebStage nog geen volledige betaling is ontvangen, is de klant in verzuim. De klant is dan zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Alle door WebStage gemaakte kosten, zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de klant. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 (honderd) euro.
8.5. De in artikel 7.3 beschreven kosten die WebStage maandelijks incasseert, kunnen schriftelijk op iedere dag van de maand opgezegd worden door de klant, met ingang van de eerstvolgende maand waarin de kosten door WebStage in rekening zouden worden gebracht.

9. Gebruik en licentie
9.1. Als de klant volledig voldoet aan de verplichtingen volgens de overeenkomst met WebStage, krijgt de klant een licentie tot het gebruik van de website, content management systeem, domeinnaam, webhosting of dergelijk digitaal product.
9.2. Het is de klant niet toegestaan de door WeStage geleverde website, content management systeem, domeinnaam, webhosting of dergelijk digitaal product of onderdelen daarvan anders te gebruiken dan is overeengekomen.
9.3. Het is de klant niet toegestaan zelf wijzigingen aan te brengen of door derden wijzigingen te laten aanbrengen aan de digitale producten van WebStage zonder schriftelijke toestemming.
9.4. WebStage heeft met inachtneming van de belangen van de klant, de vrijheid om de geleverde digitale producten te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
9.5. Het door WebStage gemaakte materiaal is en blijft eigendom van WebStage.

10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom komen toe aan Web Stage, tenzij anders overeengekomen.
10.2. WebStage is altijd gerechtigd om het merk WebStage op het product te vermelden en te verwijderen.
10.3. Al het in het kader van de opdracht door WebStage gemaakte materiaal blijft eigendom van WebStage, ook als het aan de klant of aan derden ter hand is gesteld.

11. Garanties en vrijwaringen
11.1. WebStage garandeert dat het geleverde door WebStage is ontworpen en gemaakt en dat Web Stage geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
11.2. De klant vrijwaart WebStage of door WebStage bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
11.3. De klant vrijwaart WebStage voor aanspraken met betrekking tot rechten intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
11.4. Indien het geleverde door WebStage een website betreft, biedt WebStage geen garantie over de vindbaarheid van dit product in zoekmachines.

12. Aansprakelijkheid
12.1. WebStage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
12.1.1. Fouten in het materiaal dat door de klant is geleverd;
12.1.2. Fouten of misverstanden in de uitvoering van de overeenkomst als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
12.1.3. Fouten van, door of namens de klant ingeschakelde derden;
12.1.4. Gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
12.1.5. Gebreken in dienstverlengingen van toeleveranciers, zoals webhosting, domeinnamen en e-mailservice.
12.1.6. Fouten in het product van WebStage als de klant, in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 5.3 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren of te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
12.1.7. Fouten in product, indien de klant het tot stand brengen of laten uitvoeren van een controle achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijke controle wel waarneembaar zouden zijn geweest.
12.2. Als WebStage bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar WebStage weinig of geen invloed op kan uitvoeren, kan WebStage op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met WebStage of het verbreken ervan ongeacht of er schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met WebStage.
12.3. In geval van direct toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WebStage slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van WebStage voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
12.4. WebStage kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. WebStage is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
12.5. De klant vrijwaart WebStage voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enige wijze is ontstaan door onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van WebStage.
12.6. De klant is aansprakelijk voor alle schade die WebStage mocht lijden ten gevolge van een aan de klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
12.7. Wijzigingen in de gegevens van de klant dient de klant direct schriftelijk mede te delen aan WebStage. Als de klant dit niet doet, is de klant aansprakelijk voor eventuele schade die WebStage als gevolg daarvan lijdt.
12.8. WebStage is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de klant aangeleverd en publiekelijk toegankelijk gesteld materiaal.

13. Reclame
13.1. De klant dient bij zichtbare of onzichtbare gebreken uiterlijk 14 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak ten opzichte van WebStage vervalt.
13.2. Als reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
13.3. Reclame schort de verplichtingen van de klant niet op.

14. Wijziging van de voorwaarden

14.1. WebStage behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
14.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten.
14.3. Indien de klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot 30 (dertig) dagen na de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht zijn geworden de overeenkomst ontbinden tegen de datum waarop de wijziging van kracht is geworden.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht
15.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WebStage en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel de vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
15.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen WebStage en de klant is de bevoegde rechter in het arrondissement waar WebStage is gevestigd.

Voor vragen met betrekking tot de algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met WebStage. Web Stage is een handelsnaam van het bedrijf Peewee Productions.

E-mail: info@web-stage.nl
Website: www.web-stage.nl